پریدن به محتوای اصلی

سواد رسانه


  • سواد رسانه نام دوره
  • مهندس ضابط استاد
  • ژانویه 17, 2019 آغاز دوره
  • سامانه آموزش مجازی مَدرس ارائه دهنده
  • 73000 تومان قیمت
  • 29200 تومان قیمت با تخفیف
  • 32 تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها

نام نویسی