پریدن به محتوای اصلی

آموزش تدریس


  • آموزش تدریس نام دوره
  • سامانه آموزش مجازی مَدرس استاد
  • آپریل 28, 2017 آغاز دوره
  • آموزش تدریس - محمد حافظی نژاد ارائه دهنده
  • رایگان قیمت
  • 8 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها

نام نویسی