پریدن به محتوای اصلی

جایگزین های رسیدگی قضایی

ثبت نام در این درس فقط با دعوت مجاز است

  • جایگزین های رسیدگی قضایی نام دوره
  • جناب آقای دکتر محبی استاد
  • آگوست 15, 2023 آغاز دوره
  • سازمان داوری هدایت ارائه دهنده
  • 90000 تومان قیمت
  • 3 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها