پریدن به محتوای اصلی

درسنامه های طرح حضور - دهه محرم (مقطع ابتدایی)


  • درسنامه های طرح حضور - دهه محرم (مقطع ابتدایی) نام دوره
  • سامانه آموزش مجازی مدرس استاد
  • سپتامبر 20, 2017 آغاز دوره
  • سامانه آموزش مجازی مَدرس ارائه دهنده
  • 9000 تومان قیمت
  • 4500 تومان قیمت با تخفیف
  • 1 جلسه تعداد جلسات
نام نویسی