پریدن به محتوای اصلی

معرفی کارگروه سلامت

ثبت نام در این درس فقط با دعوت مجاز است

  • معرفی کارگروه سلامت نام دوره
  • جناب آقای مسعودی نیا استاد
  • می 07, 2017 آغاز دوره
  • ستاد تخصصی پیشرفت و آبادانی ارائه دهنده
  • رایگان قیمت
  • 3 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

اطلاعات دوره کارگروه سلامت پیشرفت و آبادانی

استاد مسعودی نیا، با ارائه پیشینه طب به صورت اختصار در ایران و جهان، از لزوم توجه ویژه به سلامت می گوید. ایشان با توجه به مسئولیتشان به عنوان مسئول کارگروه طبِ قرارگاه پیشرفت و آبادانی، دربارۀ تشکیل کارگروه سلامت در روستاها و ارتباط رابطین آنها با مراجع استانی سخن به میان آورده و از جمله اهداف این فرآیند را آشناسازی روستاییان با سبک جدید سلامت و طب اسلامی دانسته است که این امر منجر به تلاش بر استخراج شیوه های درمانی بر مبنای کتب شیعی و بهره وری از درمان های گیاهی مرسوم در روستا بر اساس طب سنّتی و اسلامی خواهد شد تا بدین نحو ضمن کاهش میزان بیماری ها، از الگوها و مبانی اسلامی در حوزۀ اصلاح تغذیه و سبک اسلامی نهایت بهره‌برداری صورت گیرد.

سوابق علمي و اجرائي استاد دوره

نام استاد: جناب آقای مسعودی نیا

روش نمره دهي دوره

60%نمره اين دوره مربوط به آزمون پاياني و 40% آن مربوط به آزمون هاي هر جلسه است.

سرفصل ها