پریدن به محتوای اصلی

تسهیلگری اجتماعی


  • تسهیلگری اجتماعی نام دوره
  • مهندس شفیعی استاد
  • سپتامبر 25, 2017 آغاز دوره
  • ستاد تخصص پیشرفت و آبادانی ارائه دهنده
  • 19000 تومان قیمت
  • 5700 تومان قیمت با تخفیف
  • 7 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها

نام نویسی