پریدن به محتوای اصلی

مبانی اقتصاد فقر


  • مبانی اقتصاد فقر نام دوره
  • جناب آقای دکتر زریباف استاد
  • نوامبر 12, 2017 آغاز دوره
  • ستاد تخصصی پیشرفت و آبادانی ارائه دهنده
  • 23000 تومان قیمت
  • 6900 تومان قیمت با تخفیف
  • 8 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها

نام نویسی