پریدن به محتوای اصلی

اقتصاد روستا


  • اقتصاد روستا نام دوره
  • جناب آقای دکتر روح اللهی استاد
  • نوامبر 12, 2017 آغاز دوره
  • ستاد تخصصی پیشرفت و آبادانی ارائه دهنده
  • 47000 تومان قیمت
  • 14100 تومان قیمت با تخفیف
  • 20 جلسه تعداد جلسات

توضیحات

سرفصل ها

نام نویسی